PODSTAWY PRAWNE TACHOGRAFÓW

1.1. Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe ("Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route").
Umowa AETR określa wiek kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, przerwy, czas odpoczynku kierowcy, obowiązek montowania i używania urządzenia kontrolnego, obowiązek homologacji i kontroli urządzenia kontrolnego itd.

Obecnie członkami tej umowy są następujące państwa: Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Dania, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Estonia, Jugosławia, Łotwa, Mołdawia, Chorwacja i Rosja.

PRZECZYTAJ PEŁNY OPIS

CZĘSTE PYTANIA

1. JAKIE PRZEPISY W ZAKRESIE INSTALOWANIA ORAZ UŻYWANIA TACHOGRAFÓW OBOWIAZUJA W POLSCE PO NASZYM WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ?

Od 1 maja 2004 r. (data członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej) w Polsce bezpośrednio obowiązują przepisy prawa wspólnotowego. W zakresie instalacji tachografów w pojazdach samochodowych wykorzystywanych w przewozach drogowych i używania ich w celu rejestrowania czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i okresów odpoczynku, obowiązują następujące rozporządzenia: § Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, § Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 zostało zmienione w 1998 i 2002 roku przepisami Rozporządzeń Rady i Komisji nr 2135/98 i 1360/2002, które wprowadziły regulacje dotyczące stosowania tachografów cyfrowych w przewozach drogowych. Termin obowiązku stosowania tachografów cyfrowych na terenie całej Unii Europejskiej (25 Państw Członkowskich), państw Wspólnego Obszaru Ekonomicznego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Szwajcarii wprowadziło nowe rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie (EWG) nr 3820/85. Od dnia 1 maja 2006 r. pojazdy podlegające przepisom rozporządzenia (EWG) nr 3820/85, po raz pierwszy wprowadzone do użytkowania (po raz pierwszy zarejestrowane na terenie wcześniej wymienionych 29 państw), muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe.

2. CZY NOWE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE HARMONIZACJI NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW SOCJALNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 3821/85 I 2135/98 JAK RÓWNIEŻ UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 3820/85 ODPOWIADA INTERESOM POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO?

W odpowiedzi na to pytanie warto wspomnieć o podstawowym celu, jaki przyświecał ustawodawcy unijnemu, tj. poprawie warunków socjalnych kierowców i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepisy dotyczące maksymalnego dziennego, tygodniowego okresu prowadzenia pojazdu i w okresie dwóch tygodni oraz wymagania odnoszące się do minimalnych okresów przerw i odpoczynku zostały tak skonstruowane, aby zagwarantować odpowiedni odpoczynek każdemu kierowcy wykonującemu przewozy. Więcej odpoczynku, dłuższy sen = mniejsze zmęczenie i bezpieczniejsza jazda. Nowe przepisy, jak się powszechnie uważa, zmniejszą nadmierną eksploatację kierowców wykonujących przewozy i zjawisko ich zasypiania w czasie jazdy. Jak wiadomo, jest to jeden z istotnych powodów wypadków w transporcie drogowym, w tym w przewozach autobusowych, których tragiczne skutki opisywano w mediach. Jak się szacuje, koszty wypadków drogowych stanowią w Polsce aż 2,5% PKB i obciążają całe społeczeństwo, w tym również samych przewoźników drogowych i kierowców. W interesie nas wszystkich leży podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Nie trzeba chyba podkreślać, że te same wymagania dotyczą przewoźników i kierowców w Polsce oraz we wszystkich innych Państwach Członkowskich UE, zarówno w transporcie osób, jak i rzeczy, w przewozach międzynarodowych i krajowych, stwarzając tym samym równe warunki konkurencji.

3. JAKIE ZMIANY ZOSTAŁY WPROWADZONE DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ CZASU PRACY ZAŁÓG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM (AETR) W ZAKRESIE CZASU PRACY, CZASU JAZDY, OBOWIĄZKOWYCH PRZERW DZIENNYCH ORAZ TYGODNIOWYCH I MIESIĘCZNYCH?

Umowa AETR nie została zmieniona w zakresie norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw w prowadzeniu, okresów odpoczynku. Od 1 maja 2004 r. stosowane są w Polsce przepisy prawa wspólnotowego, przede wszystkim rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Zatem, w przypadku wykonywania przewozów na obszarze UE, jest się zobowiązanym do przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego. Jeśli natomiast przewozy wykonywane są do lub z państw trzecich, które są Stronami Umowy AETR lub w tranzycie przez te państwa, to powinno się przestrzegać przepisów zawartych w tej Umowie. Komisja Europejska (Bruksela) wraz z Komitetem Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (KTW EKG ONZ w Genewie) przygotowują projekt zmiany przepisów Umowy AETR w nawiązaniu do przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006.